[Download] ➵ Όλα τα τραγούδια ➾ Nikos Gatsos – Sharkmotorcyclehelmets.co.uk

IA P TH OPA HMEPA EK I ETAI TO YNO O T N TPA OY I N TOY ME A OY E HNA OIHTH E ENAN KA AI HTO TOMO, OY EPI AMBANEI TA N TA TPA OY IA TOY A A KAI O OY A N TOY KAI ANEK OTOY , MEXPI T PA, TIXOY TOY O A TA TPA OY IA TOY NIKOY KAT OY, Y KENTP HKAN ME E IME EIA TH A A H HMHTPOYKA, ME THN E OI H H OTI PO EPOYN TOY E HNE ANA N TE KAI TOY ATPEI TH E HNIKH AIKH MOY IKH ENA BIB IO TA MO IA TH Y XPONH O ITI TIKH I TOPIA TH X PA MA